Vi värnar om dina personuppgifter

Kämpersviks Mark AB (”Kämpersviks”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med ingående av avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration och/eller efterlevnad av ett ingånget avtal och med avtalet tillhörande dokumentation (som till exempel skuldebrev upprättat mellan dig och oss). Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte ingå avtal med dig eftersom vi då inte kan fullfölja de skyldigheter och ta tillvara på de rättigheter som vi har enligt avtalet.

Personuppgifterna behandlas av oss för att tillhandahålla båtplats, för fullgörelse och administration av avtalet oss emellan och med avtalet tillhörande dokumentation samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Personuppgifterna behandlas på grundval av lag, avtal, och (i förekommande fall) vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna. Genom att ingå avtal med oss anses du ha samtyckt till att vi samlar in, lagrar, behandlar och använder dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Kämpersviks och dig, (ii) då det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, under den tid som avtalet oss emellan gäller, eller den längre tid som påkallas av med anledning av lag. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Kämpersviks verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kämpersviks om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling eller önskar information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar är du välkomna att kontakta oss på urban.sturk@gcpartner.se eller +46 705 659024.

KÄMPERSVIK MARK AB